Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli złożyłeś zamówienie jako konsument, to przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UWAGA: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/pliki/formularz_odstapienie_od_umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Reklamacje

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci treść cyfrową wolną od wad. Jeżeli stwierdzisz, że treść cyfrowa posiada wadę fizyczną lub prawną, możesz złożyć reklamację. Możesz w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/pliki/formularz_reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe. Ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mi jej.

Pobierz formularz reklamacyjny

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Jeżeli jesteś konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Tobą a mną, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.