Dzień dobry,

Nazywamy się Anna i Marcin Olech i jesteśmy twórcami Oprogramowania Aliant, do którego dostęp sprzedajemy za pośrednictwem naszego sklepu znajdującego się pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/. W sklepie dostępne są również inne treści cyfrowe i pakiety usług. Jest nam niezmiernie miło, że obdarzyłeś nas swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana(y) zakupami w sklepie.
Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek – pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: Marcin Olech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Anmarsoft Marcin Olech, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP: 6441887774.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@aliant.com.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Anna i Marcin Olech

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Treści Cyfrowe bez Nośnika – są to dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, które zawierają określone treści (np. pliki instalacyjne oprogramowania komputerowego Aliant, dokumenty, paczki z aktualizacją, pliki z dietami, pliki audiowizualne, pliki graficzne, instrukcje), przeznaczone do pobrania, instalacji i odtworzenia za pomocą komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartphon’a, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika – jest to odpłatne udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika na zamówienie złożone przez Kupującego w Sklepie, które umożliwia Kupującemu ograniczone w czasie albo nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartphon’a.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/regulamin-sprzedazy/,
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/
 7. Sprzedawca – Marcin Olech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Anmarsoft Marcin Olech, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP: 6441887774.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi Udostępnianie Treści Cyfrowych bez Nośnika, zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie. Jeśli Sprzedający oferuje również usługi, świadczy je wyłącznie w ramach świadczeń dodatkowych do Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących oraz jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu artykułu 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019.123) oraz odnosi się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, ale mających zdolność prawną.
 3. W przypadku gdyby do zakupu doszło przez osobę fizyczną będącą Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827)
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) przeglądarka plików .pdf,
  5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której, korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie danej Treści Cyfrowej bez Nośnika w Sklepie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę Udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 4. W przypadku oprogramowania komputerowego Aliant, oferowanego w Sklepie, jest ono licencjonowane przez Sprzedawcę. Warunki korzystania z oprogramowania, co do którego Sprzedawca udostępnia plik instalacyjny, określa umowa licencyjna, dostępna na stronie Sklepu oraz zapisana w pliku instalacyjnym. Oprogramowanie Aliant jest dostarczane w wersji elektronicznej (cyfrowej), bez nośnika.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 6. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych bez Nośnika zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pomoc@aliant.com.pl W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, Treści Cyfrowe bez Nośnika sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Prawa autorskie osobiste jak i majątkowe do wszystkich składników Oprogramowania Aliant przysługują Sprzedawcy. Wszelkie znaki towarowe lub usługowe używane przez Sprzedawcę w związku z Oprogramowaniem lub usługami świadczonymi przez Sprzedawcę stanowią własność Sprzedawcy. Prawa do Oprogramowania oraz jego elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Oprogramowanie, przysługują Sprzedawcy. W ramach Oprogramowania mogą być dostępne treści, co do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom niż Sprzedawca. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści, co do których Sprzedawcy nie przysługują prawa autorskie, bez stosownego zezwolenia podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca podkreśla niniejszym, że mocą umowy licencyjnej nie przenosi jakichkolwiek praw do Oprogramowania ani nie udziela licencji w przedmiocie Oprogramowania, za wyjątkiem licencji w zakresie niezbędnym do korzystania z Oprogramowania.
 3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu lub kliknięcie w ikonę logowania.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Treści Cyfrowych bez Nośnika. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia, w przypadku nowych licencji, następuje również wybór sposobu dostawy kluczy licencyjnych oraz wybór metody płatności za zamówienie. W przypadku odnowienia licencji lub dodatkowych pakietów powiązanych z programem, w formularzu należy podać dotychczasowy numer klucza licencyjnego. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, inaczej zamówienie zostanie anulowane.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 6
Dostawa i płatność

 1. Dostawa Treści Cyfrowych bez Nośnika jest bezpłatna.
 2. Realizacja zamówienia obejmującego Udostępnianie Treści Cyfrowych bez Nośnika następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Treści Cyfrowych.
 3. Dostępne do wyboru sposoby dostawy kluczy licencyjnych dla nowych licencji oprogramowania komputerowego Aliant opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Sprzedawca. Przesyłki są realizowane na terenie Polski.
 4. W przypadku odnowienia licencji lub zakupu pakietu Asysta, szczegółowe informacje odnośnie realizacji zamówienia zawarte są na stronie Sklepu oraz przesyłane są Kupującemu w ramach wiadomości e-mail.
 5. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 6. Dostępne są dwie formy płatności:
  A) Płatność przelewem bankowym na firmowe konto bankowe (mBank) Sprzedawcy o numerze: 98 1140 2004 0000 3702 7923 1962
  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia Kupującego. Zamówienie Sprzedawca zacznie realizować po zaksięgowaniu środków na koncie.
  B) Szybka płatność on-line za pośrednictwem bramki Paynow obsługującej 2 metody płatności: BLIK oraz przelew elektroniczny do następujących banków: mBank, Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, Pekao24, Santander, Citi Handlowy, Credit Agricole, Envelo Bank, Getin Bank, Inteligo, Millenium Bank, Nest Bank, Noble Bank, PBS Bank, Plus Bank, Pocztowy 24, T-Mobile, Toyota Bank, iPKO, ING.
 7. Szybkie płatności elektroniczne obsługiwane są przez Integratora Płatności Paynow należącego do mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.
 8. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia oraz w przypadku Kupujących posiadających konto w Sklepie, faktura będzie dostępna do pobrania na koncie Kupującego.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  A) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/pliki/formularz_odstapienie_od_umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/pliki/formularz_reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Sprzedawca może udzielić dodatkowej gwarancji w określonym zakresie. Szczegóły w tym zakresie wynikają z odrębnych dokumentów, w szczególności z umowy licencyjnej, gdy chodzi o gwarancję w zakresie kluczy licencyjnych.
 9. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje skutków korzystania z treści zawartych w ramach oprogramowania Aliant. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w umowie licencyjnej na korzystanie z oprogramowania.
 10. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.aliant.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2020.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.